วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ปู ยิ่งลักษณ์ แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

'ยิ่งลักษณ์' อ่านคำแถลงนโยบาย 44 หน้า เน้นปรองดองสามัคคี พลิ้วเปลี่ยนคำว่ารายได้แทน “ค่าจ้าง- เงินเดือน”คาดเลี่ยงสัญญาค่าแรง 300 บาท

วันนี้ (23 ส.ค.) เมื่อเวลา 09.15 น.ที่รัฐสภา มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตามรัฐธรรมนูญมาตรา 176
โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้นำทีม ครม.เข้าแถลงนโยบายอย่างพร้อมเพรียง


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้อ่านเอกสารแถลงนโยบายทั้งหมด 44 หน้าใช้เวลานาน 2 ชั่วโมง 20 นาที เนื้อความสรุปว่า นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ 1.นำประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุลและเข้มแข็ง 2.นำประเทศสู่สังคมปรองดองสมานฉันท์และอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม มีหลักปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน และ 3.นำประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์ สร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและการเมืองและความมั่นคง

น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้นโยบายรัฐบาลแบ่งเป็น 2 ส่วนสำคัญ คือ 1.นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก และ 2.นโยบายตลอดระยะการบริหารราชการ 4 ปีของรัฐบาล ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นการนำนโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทย ส่วนนโยบายระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรกมี 16 ด้านประกอบด้วย

1. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 2. แก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ 3. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐอย่างจริงจัง 4.เร่งแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็ว 5. เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ 6.แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 7. พักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ต่ำกว่า 5 แสนบาท อย่างน้อย 3 ปี และปรับโครงสร้างหนี้สำหรับผู้ที่มีหนี้เกิน 5 แสนบาท เพิ่มรายได้รายวันสำหรับแรงงานเป็นวันละ 300 บาท และรายเดือนของผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็น 1.5 หมื่นบาท 8.ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลให้เหลือร้อยละ 23 ในปี 2555 และลดลงร้อยละ 20 ในปี 2556

9.ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนสินเชื่อรายย่อย 10.ยกระดับสินค้าการเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยให้มีการประกันภัยพืชผลและนำระบบรับจำนำสินค้าการเกษตรมาใช้ รวมถึงการออกบัตรเครดิตสำหรับเกษตรกร 11.ส่งเสริมให้มีการจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 12. เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 13. สนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมเพื่อสร้างเอกลักษณ์และผลิตสินค้าในท้องถิ่น 14. พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรค 15.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้โรงเรียน โดยเริ่มทดลองในโรงเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 รวมถึงทำอินเตอร์เน็ตไร้สายในระดับการให้บริหารและในพื้นที่สาธารณะ รวมถึงสถานศึกษาที่กำหนดฟรี 16. เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมือง ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขว้าง โดยมีสภาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยให้ประชาชนเห็นชอบโดยการออกเสียงประชามติ

ส่วนนโยบายตลอดระยะการบริหารราชการ 4 ปี น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า รัฐบาลจะเร่งรัดโครงการรถไฟฟ้า10สายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้สามารถเริ่มก่อสร้างได้ครบใน 4 ปี เก็บค่าบริการ 20 บาทตลอดสาย รวมทั้งเพิ่มความสามารถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้รองรับผู้โดยสารจากปีละ45ล้านคนเป็นปีละ65 ล้านคนขึ้นไปเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบิน สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของของสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ

"รัฐบาลขอให้ความเชื่อมั่นต่อรัฐสภาว่ารัฐบาลจะบริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและมีประสิทธิภาพ มุ่งมั่นที่จะให้ประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองมีความสามัคคี ปรองดอง และมีความยุติธรรม รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้อย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีโลก พร้อมทั้งนำความสุขกลับคืนมาให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน" น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าว.
ที่มาเดลินิวส์